Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.1125/22-02-2018

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο απασχόλησης «Τεχνική Υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ». (Αρχείο πρόσκλησης)

    Προσοχή: Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1125/22-02-2018, η αμοιβή για την 3η θέση διορθώνεται ως εξής:
    Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και έμμεσων ή άμεσων φόρων. Σε περίπτωση παράτασης, η αμοιβή θα διαμορφωθεί ανάλογα. (Δείτε το νέο αρχείο πρόσκλησης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765