Ειδικός Λογαριασμός


  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 2073/20-03-2018

     

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του Έργου «Ίδρυση Εργαστηρίου Πιστοποίησης Δομικών Υλικών», με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Μαρόπουλο Στέργιο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ και ανήκει στον Άξονα 2. Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος, Μέτρο 2.1 Υποδομές και δομές στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και κατόπιν του πρακτικού 4/28-02-2018, θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΩΟΞΝ46914Β-ΒΑΝ) με το οποίο εγκρίθηκε η προμήθεια κινητού μεταλλικού κλωβού για στέγαση μηχανημάτων εργαστηρίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αρχείο Ανακοινώσης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765