Ειδικός Λογαριασμός


  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Αριθμ. Πρωτ. 2076/20-03-2018

     

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στα Κοίλα, Κοζάνης» σε τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στα πλαίσια του έργου «Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» με κωδ.80100. (Αρχείο Πρόσκλησης)

    Σημείωση: Στον Πίνακα 2. Κριτήρια επιλογής για τη Θέση 2, τα επιμέρους κριτήρια της συνέντευξης (Γ1 και Γ3) βαθμολογούνται με συντελεστή βαρύτητας  15% έκαστο και όχι με 10% όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στην πρόσκληση.

     

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765