Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών αρ. πρωτ.3168/27-04-2018

     

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Έργου «Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Στημονιάρη Δημήτρη, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2012-2016, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στην (α) προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου και βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών (ΦΒ) πλαισίων και (β) προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πλαίσια. (Αρχείο ανακοίνωσης)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765