Ειδικός Λογαριασμός


  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 4379/ 11-06-2018

    Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την «Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη» του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Λογιστική & Ελεγκτική Δ΄ Κύκλος 2017-2018”» με κωδ. 80222, σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. Αρχείο Πρόσκλησης

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765