Ειδικός Λογαριασμός

Όλες οι Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

 • Home

  Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Ελέγχου Στάθμευσης Αυτοκινήτων (cpv: 34926000-4, Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων)(Αρ. Διακ. 2/2018)

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

  Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Στάθμευσης Αυτοκινήτων το οποίο περιλαμβάνει : Υποσύστημα αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας (Α.Π.Κ.), Αναγνώστη QR Code, Δύο switch layer 3 παραμετροποιήσιμα, Δύο Αυτόματες Μπάρες Ελέγχου κυκλοφορίας, Server – υπολογιστή, Κεντρικό Λογισμικό -  Ιστοσελίδα, προϋπολογισμού € 21.850,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους € 5.244,00, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 27.094,00€

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «CROCODILE 2» με κωδικό έργου 80133 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ)- Μεταφορές», και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός MIS ΟΠΣ 5009775) (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

   

  logo cef

  ceu copy

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765