Ειδικός Λογαριασμός


 • Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων στον ΕΛΚΕ και τις πληρωμές των έργων

  Οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων έχουν ενταχθεί στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 από 1/7/2018 είναι υποχρεωμένοι για την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων.
  Σύμφωνα με το καθεστώς Νομικών δεσμεύσεων (4485/2017) πριν από οποιαδήποτε δαπάνη ενός έργου πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
  Αρχικά ο ΕΥ του προγράμματος συμπληρώνει το έντυπο της "αίτησης ανάληψης υποχρέωσης" και το καταθέτει στον ΕΛΚΕ, περιγράφοντας τη σκοπιμότητα της δαπάνης και αναλύοντας το ποσό ανά κατηγορία και έτος (για Πολυετείς Αναλήψεις Υποχρέωσης). (Στα έντυπα επισυνάπτεται το έγγραφο Δ3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ )
  Ο τύπος της ανάληψης υποχρέωσης μπορεί να είναι:
  - «Αμοιβών»
  - «Μετακινήσεων»
  - «Με απευθείας ανάθεση» όταν αφορά δαπάνες (πλην αμοιβών και μετακινήσεων) και δεν απαιτείται η απόδειξη της έρευνας αγοράς -απαιτείται να είναι κάτω από τα 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
  - «Με έρευνα αγοράς» όταν αφορά δαπάνες (πλην αμοιβών και μετακινήσεων) και απαιτείται η απόδειξη της έρευνας αγοράς -απαιτείται να είναι κάτω από τα 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
  - «Με διαγωνισμό» όταν αφορά δαπάνες (πλην αμοιβών και μετακινήσεων) και απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού
  - «Ανάκληση» όταν αφορά μείωση (ολική ή μερική) προηγούμενης Ανάληψης Υποχρέωσης που αναφέρεται στο πεδίο της Συμπληρωματικής

  Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης και της έρευνας αγοράς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη επιλογή του προμηθευτή και να αναγράφεται το ΑΦΜ του.
  Όταν το ποσό σε κάποια κατηγορία δαπάνης ξεπερνά τις 100.000€ απαιτείται προέγκριση του υπουργού οικονομικών, ο αριθμός της οποίας πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου
  Για να μπορέσει το σύστημα από το κόστος της ανάληψης υποχρέωσης να υπολογίσει σωστά το καθαρό ποσό της δαπάνης και να ελεγχθεί το αν απαιτείται διαγωνισμός ή όχι, χρειάζεται να αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ.
  Επίσης, για να αναρτηθεί σωστά στη διαύγεια η ανάληψη υποχρέωσης απαιτείται η συμπλήρωση του κωδικού CPV.  (Στα έντυπα Επισυνάπτεται λίστα με τους κωδικούς CPV)
  Προσοχή:Για να γίνει ανάληψη Υποχρέωσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος στον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου.

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765