Ειδικός Λογαριασμός


  • Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5835/31-7-2018

     

    Έγκριση - επικύρωση πρακτικών διαδικασίας αξιολόγησης, υποψηφίων νέων διδακτόρων για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 5030473 (Πρακτικό Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε - Ορθή Επανάληψη)

    Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έως και τις 04/10/2018

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765