Ειδικός Λογαριασμός


  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ. ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8317/05-11-2018

     

    Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν προτάσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8317/05-11-2018 για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες του Έργου «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας» με ακρωνύμιο MYCORN και MIS 5030599, (κωδ. resCom80234), της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα, παρακαλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -Εργαστήριο Βοτανικής- Τέρμα Κοντοπούλου, Φλώρινα.
    Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία φυσικής παρουσίας η συνέντευξη θα μπορεί να γίνει και μέσω Skype αρκεί να υπάρχει ειδοποίηση αρκετά νωρίτερα.

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765