Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3289/9-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:40
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:36

 

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Τεχνική - διοικητική υποστήριξη του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Ελεγκτική 2018-2019» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 12.000,00€ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-03-2020 με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Λογιστική & Ελεγκτική (2018-2019) με κωδικό 80272 και Ε.Υ. τον κ. Σαριαννίδη Νικόλαο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 3289/9-4-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.2.)

Πρακτικό Επιτροπής