Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3723/18-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 14:00
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:56

 

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Ξενόγλωσση τεχνική υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 10.000,00€ για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4485/2017 με κωδικό 80300 και Ε.Υ. τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 3723/18-4-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.4.)

Πρακτικό Επιτροπής