Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2695/1-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 14:04
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:59

 

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 9.500,00€ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 01-10-2019 με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΔΔΠΜΣ «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου 2018-2019» (MOGMAT) με κωδικό 80243 και Ε.Υ. τον κ. Σίσκο Ευάγγελο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2695/1-4-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.3.,)

Πρακτικό Επιτροπής