Ειδικός Λογαριασμός


  • Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2695/1-4-2019

     

    Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 9.500,00€ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 01-10-2019 με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΔΔΠΜΣ «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου 2018-2019» (MOGMAT) με κωδικό 80243 και Ε.Υ. τον κ. Σίσκο Ευάγγελο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2695/1-4-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.3.,)

    Πρακτικό Επιτροπής

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765