Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2844/2-4-2019

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 14:17
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 14:12

 

Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Εκτέλεση ασκήσεων στο μάθημα Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ στο πλαίσιο του Β’ εξαμήνου του ΜΠΣ» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 400,00€ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 05/07/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «"Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων (2018-2019) με κωδικό 80302 και Ε.Υ. τον κ. Κακούλη Κωνσταντίνο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 2844/2-4-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.1)

Πρακτικό επιτροπής