Ειδικός Λογαριασμός


  • Οριστικά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3036/05-04-2019

     

    Έγκριση οριστικής κατάταξης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη» με συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου 5.200,00€ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-3-2020 με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ελληνο-ουκρανικού Διεθνούς ΔΔΠΜΣ «Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ-Δ.Ε)' M.Sc MANEDU 2018-2019 (Γ' Κύκλος) με κωδικό 80270 και Ε.Υ. τον κ. Σίσκο Ευάγγελο. (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 3036/05-04-2019). (Απόφαση 335/2019, Τμήμα Β’, θέμα 2.1.5.).

    Πρακτικό Επιτροπής

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765