Ειδικός Λογαριασμός


  • Αποτελέσματα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1187/14-11-2014

    Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φ.Ε.Λ 1.1/1187/14-11-2014 για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 4 «Εφαρμογές στη δυναμική των συστημάτων» της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 383583. (Αρχείο Πρακτικού)

Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα 50100
Κοζάνη
Τηλ. 2461068282
Fax.2461039765